Հստակեցվել է պարտավորությունների ընթացիկ կամ ոչ ընթացիկ դասակարգումը. Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 1-ում