Փոփոխվել են ակտիվի և պարտավորութան սահմանումները. ՀՀՄՍԽ Հայեցակարգային հիմունքների ամբողջական վերանայված տարբերակը